Naše mnohaleté úsilí bylo úspěšné

V roce 2006 byla provedena novelizace vyhlášky č. 241/2002 Sb. o regulaci provozu plavidel se spalovacími motory, která se podstatným způsobem dotýká rekreační oblasti Slapy – Orlík. Naše Sdružení již od vydání této vyhlášky v roce 2002 (původní znění vyhlášky 241/2002) usilovalo o její změnu a významně přispělo k tomu, že k novelizaci došlo – i přes tvrdý odpor dřívějšího vedení Odboru plavby a vodních cest Ministerstva dopravy. Vážné nedostatky v původní vyhlášce shledal i Veřejný ochránce práv, JUDr. O. Motejl, jehož zpráva se stala konečným podnětem pro to, aby Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí připravily novelu této vyhlášky. K nové podobě vyhlášky se mohli vyjádřit zástupci místních samospráv a dalších zájmových skupin, včetně našeho Sdružení. I když se nám v novele podařilo uplatnit naše představy jen zčásti, její výslednou podobu považujeme za kompromis, jehož přijatelnost prověří čas.

 

Co podstatně nového vyhláška přináší?

1) Neplatí již možnost, že MD vydá zájemcům o vyšší rychlost v některých úsecích slapské nádrže souhlas na neomezenou rychlost. Praxe byla taková, že prakticky každý, kdo o souhlas požádal, tento souhlas obdržel. Na těchto úsecích se pak mezi plavci proháněly motorové čluny vysokou rychlostí a policie nám vysvětlovala, že to je v plném souladu se zákonem. Podle nové vyhlášky je v letním období prakticky v celé oblasti Slapy – Orlík rychlost omezena na plavbu v tzv. výtlačném režimu, maximálně do 25km/hod. Vyšší rychlost je v některých úsecích povolena mimo letní sezonu: Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidla
Vltava:
a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční km 179 pouze v období od 1. června do 31. října.“.

2) Současně byla novelizována i vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve které jsou stanovena přísnější pravidla na technický stav plavidel a použitého spalovacího motoru.

Dle našich informací dále probíhají jednaní o vybraných lokalitách, na kterých by bylo umožněno provozování vodních skútrů i v letním období. Naše Sdružení vyjádřilo podporu těmto jednáním za předpokladu, že v uvedených lokalitách nedojde k narušení životního prostředí a že nebudou zasahovat do již dnes exponovaných rekreačních oblastí, zejména v oblasti Slapy – Orlík. Dosud vše nasvědčuje tomu, že tento náš požadavek je respektován nejen oběma ministerstvy (MD a MŽP), která příslušnou novelu připravují, ale i Českou Sportovní Asociací Vodních Skútrů (http://www.csavs.cz/), která na novelu čeká.

 

Co dělat, když jsme svědky porušení vyhlášky?

Případy porušení, nejčastěji evidentní překračování rychlosti 25km/hod. (porušení tzv. výtlačného režimu), je třeba důsledně a neprodleně ohlásit Poříční policii pro slapskou oblast na telefon 604 239 579. Doporučit lze i pořízení fotografie, na níž bude patrné evidenční číslo plavidla i plavba v kluzu (přední část vyčnívá nad hladinou). Fotografii lze s udáním místa a času odeslat Státní plavební správě Praha na adresu pobocka@spspraha.cz. Pokud by tento postup opakovaně nevedl k nápravě, zasílejte prosím informaci i našemu Sdružení na adresu sopk(n)slapskejezero.cz.

Věříme, že nová vyhláška přispěje k většímu klidu a pocitu bezpečí drtivé většiny letních rekreantů na nádržích Slapy a Orlík. Přesto budeme situaci i nadále velmi pozorně monitorovat a naše Sdružení je v případě potřeby připraveno v součinnosti s místními samosprávami dále usilovat o další zpřísnění podmínek pro provoz plavidel se spalovacími motory na obou uvedených nádržích.