Z HISTORIE SDRUŽENÍ

Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., místopředseda SOPK

Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera bylo založeno 11. května 1995 jako pokračovatel Ekologické komise Družstva pro rekreační bydlení. Toto družstvo je hlavním sponzorem sdružení. Sdružení má v současné době 68 členů. Předsedkyní je RNDr. Dagmar Altmanová, místopředsedou Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc. a jednatelem Ing. Pavel Filka, CSc. Členy výboru jsou Ing. Jiří Čermák, Lenka Štíbrová, Jana Frolíková, Mgr. Kateřina Závadová a Vladimír Šedivý. Na práci sdružení se od jeho počátku podílel i Lubomír Tůma, který v prosinci roku 2002 zemřel Členy Sdružení jsou lidé všech profesí včetně technických, kteří mají cit pro přírodu, krajinu a chtějí zachovat nezkažené životní prostředí i pro budoucí generace. Hlavním posláním sdružení je ochrana životního prostředí Středního Povltaví v okolí Slapského jezera jako mimořádně cenného přírodního prostředí, sloužícího rekreaci zejména pro Prahu.

Sdružení bylo založeno v době, kdy se začalo uvažovat o těžbě zlata v obci Mokrsko, v těsné blízkosti Slapské nádrže, kde by ohrozila nejen rekreační hodnotu celého území, ale i čistotu vody ve Vltavě. Ta slouží i zásobování pitnou vodou pro Prahu. Sdružení se současně velice angažovalo při prosazování zákazu průzkumu těžby zlata i v pásmu od Nových Dvorů přes Štěchovice až po Jílové, což reprezentovalo prostor 140 km2, zasahující 17 obcí. Stali jsme se také členem sdružení obcí pod názvem Čechy nad zlato v Rožmitále pod Třemšínem, které sdružuje všechny obce ohrožené případnou těžbou zlata v pásmu od Kašperských Hor až po Jílové. Po několikaletém úsilí se podařilo prosadit rozhodnutí vlády, že průzkum ani těžba zlata v České republice nebude povolena.

Od roku 1999 usiluje Sdružení o založení Přírodního parku Střední Povltaví nebo jiné formy ochrany území, která by měla zajistit lepší ochranu přírody a krajiny ve velice cenné krajině v okolí Slapského jezera a zabránit její devastaci. Podklady o přírodních hodnotách zpracovala na náš požadavek Agentura ochrany přírody ČR v roce 1999. Předali jsme je příslušným okresním úřadům s požadavkem na zapracování do územních plánů a vyhlášení přírodního parku. Nyní jednáme o vyhlášení přírodního parku se Středočeským krajem. Současně hledáme cesty, jak získat pro toto území i podporu ze strukturálních fondů EU. V posledních dvou letech se sdružení zabývá po vzoru sousedních zemí obnovením výrazného omezení provozu spalovacích motorů na vodách. Bylo totiž zjištěno, že znečistění povrchových vod spalovacími motory je přes veškerý technický pokrok čistě statistickou záležitostí. Jeden litr ropných derivátů znehodnotí jeden milion litrů vody. Na konstrukci spalovacích lodních motorů se totiž až na řídké výjimky nevztahují hygienické normy, které by umožnily provozovat motory i na vnitrozemských vodách, které slouží ke koupání a rekreaci. Vyspělé země proto souběh těchto dvou činností zakazují. V plavebních kanálech není dovoleno provozovat koupaliště, na rekreačních jezerech zase není dovoleno provozovat spalovací motory. Ministerstvo dopravy a spojů a několik dalších státních organizací mělo snahu plavbu se spalovacími motory zcela uvolnit.

Demonstrace 22. května 2002 před výjezdním zasedáním vlády v Českých Budějovicích

 

historie_01         historie_02