Petice občanů za zachování rekreační hodnoty Středního Povltaví

Senát Parlamentu ČR
Výbor pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice

Valdštejnská 4
118 01 Praha I

My, občané, kteří máme rádi náš kraj kolem řeky Vltavy, se tímto obracíme ve smyslu zákona č. 85/1990 na Senát Parlamentu České republiky s žádostí o pomoc při ochraně životního prostředí na Slapské nádrži a v jejím okolí. Dovolujeme si požádat Senát ČR, aby se zasadil o následující nezbytné legislativní změny:

o změnu vyhlášky MDS č. 241 z 10.6.2002 (o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory) tak, aby ji nebylo možno obcházet,
o odstranění chyb v zákoně o vodách č. 254/2001 Sb. tak, aby bylo možno regulovat použití spalovacích motorů na rekreačních vodách,
o odstranění nepravdivého popisu skutečnosti v zákoně o plavbě č. 114/1995 Sb.

Všechny uvedené legislativní vady vedou k tomu, že je obcházen záměr vyloučit provoz plavidel se spalovacím motorem, kromě plavidel veřejného zájmu, v letním období na vodních plochách, které slouží převážně k rodinné rekreaci.

Vyhláška MDS č. 241 z 10.6.2002 nesplnila usnesení vlády č. 515 z 22.5.2002 v tom, že § 4 odst. 1 nebyl upraven přesně podle připomínky ministra životního prostředí, ale MDS v něm provedlo změnu. Ta smysl odstavce zvrátila a umožnila obcházení vyhlášky, což je popsané v příloze č. 1 této petice. Byl totiž použit nikde nedefinovaný termín „plavidla určená pro plavbu v kluzu“, který si každý může vykládat po svém.

Dále příloha 2 vyhlášky umožnila Ministerstvu dopravy a spojů vydávat komukoliv, kdo je oprávněn k plavbě, „souhlas“ s plavbou neomezenou rychlostí v úseku Slapské nádrže dlouhém 24 km, a to právě v její užší části. To je totéž, jako kdyby byla na dálnici povolena neomezená rychlost nad 130 km/h každému, kdo má řidičský průkaz, technické osvědčení vozidla a napíše žádost.

To, že jsou přitom zcela pominuty zásady ochrany zdraví a bezpečnosti rekreantů na koupalištích, považujeme za nejnázornější ilustraci arogantní nekompetentnosti státních úředníků, odpovědných za uvolnění motorové plavby. Ti se k oprávněným námitkám občanů stavějí bohorovně, jak dokládáme na několika případech v příloze č. 1.

Žádáme, aby byla zjednána náprava tak, aby letní uzávěra stanovená vyhláškou opravdu platila! Současně žádáme takovou úpravu vyhlášky, která by zabránila dvojznačným výkladům a svévolnému porušování smyslu zákona!

Obdobná je situace s přípravou novely zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Současný § 7 odst. (5) je příkladem zřejmě záměrné dvojsmyslnosti. Žádáme, aby bylo vypuštěno matoucí slovo „Ostatní“ a slova v druhé větě „dopravně významné vodní cesty“ byla nahrazena slovy „využívané vodní cesty“. To teprve umožní regulaci provozu spalovacích motorů na vodních plochách, které nejsou jako vodní cesty využívány pro hospodářskou dopravu.

Podobně při novelizaci zákona o plavbě č. 114/1995 Sb. je třeba odstranit pasáž, která popisuje skutečnost prokazatelně nepravdivě. Tato pasáž není v souladu s Ústavou, ústavním pořádkem a s právním řádem ČR a není slučitelná ani s právem EU, protože nelze uzákonit nepravdu.
Jedná se o § 3 odst. (4) b) 2. Celý odst. (4) je popisný, tedy jeho účelem je pravdivě popsat skutečnost, protože od tohoto popisu se pak odvíjejí další ustanovení zákona. Pododstavec b) 2 však popisuje skutečnost nepravdivě. Zařazuje se v něm, v rozporu se zcela evidentní skutečností, úsek Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) mezi vodní cesty významné a využívané pro plavidla do 300 tun.

Tato věta je nepravdivá, protože uvedený úsek není cestou (tj. souvislým spojením dvou bodů, umožňujícím dopravu z jednoho do druhého), a nikdy v moderní době nebyl vodní cestou významnou ani využívanou. Z Budějovic do Štěchovic se prostě po vodě nic nedopravuje. Využitelná pro hospodárnou vodní dopravu může snad být někdy v budoucnosti, ale asi stejně jako vzducholodě. Zatím je uvedený úsek cca 150 km vodní cesty-necesty dobrý snad jen k tomu, že o celou polovinu zvětšuje délku tzv. vodních cest u nás a o polovinu zvyšuje důležitost (a rozpočet) Státní plavební správy a Ředitelství vodních cest. Kromě toho takovéto imaginární vodní cesty umožňují klidné živobytí několika dalším funkcionářům odboru plavby ministerstva dopravy.

Je zřejmé, že v zájmu pravdy a zákonnosti je nutné, aby byl z § 3 odst. (4) zákona o plavbě vypuštěn oddíl b) 2 bez náhrady.

Bližší údaje jsou uvedeny v příloze 2.

V Praze dne 28.3.2003

Za petiční výbor:

Mgr. Kateřina Závadová, 162 00 Praha 6, Na pěkné vyhlídce 1 (kontaktní osoba)
sopk@slapskejezero.cz
RNDR. Dagmar Altmanová, 14900 Praha 4, Matúškova 799,
Ing. Jar. Stoklasa, CSc., 130 00 Praha 3, Jeseniova 25
Ing. Pavel Filka, CSc., 100 00 Praha 10, U Hranic 16

Přílohy: Příl. 1 k vyhlášce MDS
Příl. 2 k zákonu o plavbě a k vodnímu zákonu