Vraťte nám bezpečí na Vltavu pro plavce a rekreanty!

Současný stav je alarmující,
v rekreačních oblastech na Vltavě se v letní sezoně mezi plavci prohánějí motorové čluny bez omezení rychlosti!

v Praze, dne 21.listopadu, 2003

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

Dovolujeme se obrátit na Vás, námi volené zástupce, s následující žádostí. V nejbližším období se bude ve sněmovně projednávat v třetím čtení novela zákona o vnitrozemské plavbě č.114/1995. Dle našeho názoru je třeba využít této příležitosti a v zákoně opravit formulace, které uzákoňují zjevnou nepravdu a jak již praxe ukazuje, umožňují tím zneužití tohoto zákona. Ztotožňujeme se proto s pozměňovacím návrhem, který již přednesl pan poslanec Josef Vícha a který velmi přesně směřuje k řešení problémů, které nás nesmírně tíží a o jejichž řešení se jako občané různými formami snažíme. Pan poslanec Josef Vícha navrhuje v § 3 odst. (4) písm. b) zákona č. 114/1995 Sb. (Zákon o vnitrozemské plavbě) vypustit číslování bodu 1. a vypustit celý bod 2. Rádi bychom pro přijetí tohoto návrhu získali co největší podporu.

V bodu 2 je totiž v rozporu se skutečností tok Vltavy od Českých Budějovic (km 239,6) po Třebenice (km 91,5), prohlášen za „vodní cestu významnou, využívanou“, navzdory tomu, že na rozhodujících vodních dílech na trase chybí nezbytná zařízení pro jejich překonání – zdymadla či výtahy (týká se přehrad na Slapech, Kamýku a Orlíku). Proto nejde a ani nemůže jít o fakticky využívanou vodní cestu pro plavidla do nosnosti 300t. Případné splavnění by si vyžádalo náklady několik miliard Kč, přičemž ekonomické využití této cesty je již na první pohled absurdní.

Přitom právě tento úsek toku Vltavy byl a je hlavní příčinou střetu zájmů mezi těmi, kteří chtějí zachovat dosavadní rekreační ráz této oblasti a těmi, kteří usilují o maximální uvolnění jakékoli motorové plavby. Označením této části Vltavy jako dopravně významné cesty, v podskupině cesty využívané, předkladatel zákona (Ministerstvo dopravy a spojů) prakticky znemožňuje jakoukoli diskusi mezi zainteresovanými subjekty. Na „dopravně významné vodní cestě“ údajně nelze motorovou plavbu zakázat a to ani v letní sezoně, bez ohledu na to, zda se jedná rekreační oblast! Je třeba připomenout, že problematikou motorové plavby v rekreačních oblastech se kvůli rozporům mezi resorty MDS a MŽP ČR musela zabývat i Vláda ČR na svém zasedání dne 22. května 2002. Ve svém usnesení se tehdy rozhodně postavila na stranu široké veřejnosti. Podle současné právní úpravy je však toto vládní usnesení systematicky obcházeno, motorové čluny i v letních měsících mají na nejužším místě Slapské nádrže povolení jezdit neomezenou rychlostí! Je nutno zdůraznit, že pouze na tomto úseku se nachází 12 koupališť a pláží, 13 rekreačních středisek, 6 rekreačních osad, 8 hotelů a řada turistických ubytoven a kempinků. V letním období se zde rekreují desetitisíce lidí a pravděpodobnost střetu plavců a rychle se pohybujících plavidel je opravdu vysoká.

Na uvedené problémy jsme již poukázali v naší nedávné petici Za zachování rekreační hodnoty Středního Povltaví, kterou jsme adresovali Senátu Parlamentu ČR. Petici dosud podepsalo více než tisícovka našich spoluobčanů a odhadujeme, že naše úsilí o nápravu dnešního stavu vyjadřuje zájem desítek tisíců spoluobčanů.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, pevně věříme, že se při projednávání uvedeného zákona budete řídit výhradně svým vlastním rozumem a svědomím.

Za petiční výbor:
RNDr. Dagmar Altmanová, předsedkyně sdružení,
Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., místopředseda sdružení
Mgr. Kateřina Závadová (kontaktní osoba), za petiční výbor
Na pěkné vyhlídce 1, 162 00 Praha 6, sopk(n)slapskejezero.cz, tel. 233343886, 602 68 99 64