Stanovisko SOPK k novelizaci vyhlášky č. 241/2002 Sb. ze dne 10.června 2005

Vážený pan ředitel
Mgr.Vít Šimonovský
Ministerstvo dopravy,
odbor plavby a vodních cest,
nábřeží Ludvíka Svobody 12,
110 15, Praha 1.

na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí,
odbor ochrany vod,
Vršovická 65,
100 10, Praha 10.

Vážený pane řediteli,

V Praze, 10. června 2005

 

především dovolte, abychom Vám poděkovali za dopis (č.j. 203/2005-230-VPL/2) v němž nás informujete o přípravě variantního návrhu věcného řešení novely vyhlášky č. 241/2002 Sb. S tímto návrhem jsme se současně seznámili na webových stránkách MD a velmi kladně oceňujeme záměr získat pro vypracování konečného znění vyhlášky i vyjádření zástupců místních samospráv a veřejnosti. V tomto postupu chceme spatřovat projev zcela zásadní změny ve stylu komunikace Odboru plavby a vodních cest s ostatními subjekty, zejména se zástupci dotčených obcí. Dnes snad již nemůže být sporu o tom, že hlavní podstata problému tkví pouze v otázce, jakou koncepci zvolit pro rekreační využití oblasti Slapské a Orlické vodní nádrže. Chceme věřit, že dřívější pokusy demagogicky převést otázku provozu motorových člunů či skútrů provozovaných pro zábavu a rekreaci na otázku „zabezpečení plavby na dopravně významné a využívané vodní cestě“ patří minulosti. Chceme věřit, že dnešním společným cílem je nalezení spravedlivého a racionálního kompromisu, který přispěje především k rozkvětu rekreační oblasti Středního Povltaví a k maximální spokojenosti jejích návštěvníků. Nedojde-li ke zpochybnění tohoto obecného cíle, naše Sdružení nebude mít problém akceptovat i řešení, které nebude přesně odpovídat našim dnešním představám. Jaké jsou naše představy?

Domníváme se, že řešení by mělo vycházet ze záměru Vlády ČR formulovaném v usnesení č. 515 z roku 2002. Podle tohoto usnesení, tak jak bylo prezentováno v sdělovacích prostředcích, bylo záměrem Vlády v rekreačních oblastech v letním období zcela vyloučit rychlá plavidla se spalovacími motory provozovaná pro individuální zábavu a rekreaci. Byly tím míněny nejen vodní skútry, ale i motorové čluny. Podobné řešení se osvědčuje například na alpských jezerech v Rakousku a na některých v Německu.Domníváme se, že praktická realizace tohoto záměru by měla mít šanci být přijatelným kompromisem i pro příznivce vodního motorismu. Z celkové délky vodních cest přímo zmiňovaných ve variantním návrhu je vodním motoristům přístupno celoročně a bez rychlostního omezení zhruba 250km. Slapská a Orlická oblast ve variantním návrhu měří asi 90km a podle zmíněného záměru Vlády by měla být vodním motoristům přístupna po devět měsíců v roce. Naopak v letním období by měla stejný statut jako Máchovo jezero a nádrž Hracholusky dle odst. IV. variantního návrhu. Pro vodní motoristy jsou dále celoročně otevřeny i další úseky vodních cest, které nejsou předmětem změny ve vyhlášce. Mohl by někdo naznačené „dělení“ opravdu považovat za nespravedlivé vůči vodním motoristům?

Očekáváme, že novelizovaná podoba vyhlášky bude kompromisem jen mezi věrohodnými a racionálně zdůvodněnými argumenty dotyčných ministerstev a že s touto argumentací budou zástupci samospráv i široká veřejnost podrobně seznámeni.

Očekáváme, že ke shodě dojde nejen v samotném textu vyhlášky, ale i v jejím výkladu. Připomínáme v této souvislosti, že odlišný výklad některých pojmů dosavadní vyhlášky ze strany MD a MŽP konstatoval Veřejný ochránce práv ve svém Závěrečném stanovisku. Potvrzením této shody musí být i neodkladné zrušení výkladu vyhlášky vydaném jednostranně a neoprávněně Státní plavební správou – pokud se tak již nestalo.

Současně očekáváme, že s přijatou regulací budou k dispozici i dostatečně účinné nástroje pro kontrolu dodržování vyhlášky a tvrdé postihy za její porušování.

Vážený pane řediteli, pevně dnes věříme, že podstatná část našich představ nebude v rozporu s představami ostatních subjektů. Jsme přesvědčeni, že racionální a spravedlivý kompromis v pojetí vyhlášky je zcela reálný. Svá stanoviska jsme připraveni podrobněji rozvést a diskutovat i při případné osobní návštěvě, pokud byste ji považoval za účelnou.

S přáním všeho dobrého,

Za Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera:
RNDr. Dagmar Altmanová, 14900 Praha 4, Matúškova 799 (předsedkyně)
Mgr. Kateřina Závadová (kontaktní osoba), 162 00 Praha 6, Na pěkné vyhlídce 1,
e-mail: sopk(n)slapskejezero.cz , tel. 233343886