Stanovisko SOPK k návrhu textu nové vyhlášky ze dne 10. listopadu 2005

Vážený pan ředitel
Mgr.Vít Šimonovský
Ministerstvo dopravy,
odbor plavby a vodních cest,
nábřeží Ludvíka Svobody 12,
110 15, Praha 1.

na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí,
odbor ochrany vod,
Vršovická 65,
100 10, Praha 10.

Vážený pane řediteli,

V Praze, 10. listopadu 2005

 

dovolte, abychom Vám poděkovali za zaslání textu návrhu novely vyhlášky č. 241/2002 Sb. a současně Vám k němu sdělili naše připomínky:

1) § 1a, odst. c): Klasifikace plavidel založená na hodnotě Fn může být vhodná pro fyzikální učebnice, nikoli však pro účely praktické aplikace zákonné normy. Pro zjištění Fn je např. třeba znát maximální rychlost plavidla, jak bude hlídka Říční policie u prověřovaného plavidla tuto rychlost zjišťovat? Vyhláška musí být nejen dobře srozumitelná, ale i její dodržování či nedodržování musí být snadno ověřitelné.

2) Modifikace § 3 a 4 ve smyslu paušálního umožnění provozu vodních skútrů na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky v letní rekreační sezoně zásadním způsobem vybočuje z mezí stanovených variantními návrhy projednávanými na schůzce uskutečněné na MD dne 14.7.2005. Takto formulovanou úpravu podmínek pro provoz vodních skútrů odmítáme, současně však navrhujeme, aby pro provozování sportu s vodními skútry v letní sezoně byly vytipovány vhodné úseky vodních toků a ploch, avšak mimo exponované rekreační oblasti, zejména Slapy – Orlík. Jsme přesvědčeni, že v úsecích povrchových vod uvedených v navrhované Příl. 2. pod body 1. a 2.a) lze vhodné lokality nalézt. Tyto lokality je třeba hledat tam, kde především zvýšená hladina hluku nevyvolá negativní důsledky v životním prostředí.

Nyní několik poznámek k samotnému průběhu procesu novelizace vyhlášky:

Důležitým a z našeho pohledu pozitivním momentem byl fakt, že zainteresovaným subjektům byl dán prostor, aby vyjádřily svá stanoviska k variantním návrhům vyhlášky. V této souvislosti považujeme za zcela klíčové, že všichni, kteří se dne 14.7.2005 sešli na MD, se shodli na tom, že problém, před kterým stojíme, je otázka míry regulace různých forem rekreační plavby. Jinými slovy, dnes tedy již není sporu o tom, že se jedná o formy rekreace, a nikoli o dopravu v obvyklém smyslu. Z našeho pohledu je rekreační povaha oblasti Slapy – Orlík tatáž jako je rekreační povaha Máchova jezera či nádrže Hracholusky, proto nevidíme žádný důvod pro nižší míru regulace v oblasti Slapy – Orlík. Pokud MD v této oblasti vytrvale prosazuje nižší míru regulace i proti vůli mnoha samospráv v těsném sousedství nádrží, mělo by konečně věrohodně vysvětlit proč. Naše očekávání formulované v bodu 3) našeho stanoviska (viz příloha) ze dne 10.6.2005 adresovaném MD a MŽP tak zůstává nesplněno. Dále, v navrhované novelizaci postrádáme jakoukoli zmínku o možných sankcích za porušení vyhlášky, tím není splněn ani bod 5) našeho stanoviska.

Na závěr:
1) Nezměnilo se naše přesvědčení, že rekreační oblasti Slapy – Orlík přísluší tatáž míra regulace, která byla nově stanovena pro Máchovo jezero a nádrž Hracholusky, a to alespoň v letním období. Požadavkem, na jehož bezpodmínečném splnění trváme, je věrohodně a srozumitelně vysvětlit, proč MD tolik záleží na zcela odlišném režimu rekreační plavby v rekreační oblasti Slapy – Orlík od režimu na Máchově jezeře a nádrži Hracholusky? Pokud takové vysvětlení neposkytne MD, obrátíme se společně se starosty spřízněných obcí s žádostí o vysvětlení a s vlastním rozborem situace na předsedu vlády.
2) Jsme i nadále připraveni vést dialog se všemi zainteresovanými subjekty, jehož cílem by bylo racionální a spravedlivé stanovení míry regulace plavidel se spalovacími motory na Vltavské kaskádě.
3) Podporujeme snahu nalézt vhodné lokality pro provozování sportu s vodními skútry mimo exponované rekreační oblasti.

S pozdravem,

Za Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera:
RNDr. Dagmar Altmanová, 14900 Praha 4, Matúškova 799 (předsedkyně)
Mgr. Kateřina Závadová (kontaktní osoba), 162 00 Praha 6, Na pěkné vyhlídce 1,
e-mail: sopk(n)slapskejezero.cz , tel. 233343886